Kam po bakaláři? Podívejte se na 10 špičkových oborů na Muni

Váháte, kde pokračovat ve svém vzdělávání po bakalářském studiu? Na Masarykovu univerzitu se do navazujících magisterských oborů můžete hlásit ještě do 30. dubna. Pro inspiraci nabízíme výběr deseti atraktivních oborů se skvělým uplatněním: od psychologie přes molekulární biologii až po veřejnou ekonomiku a aplikovanou informatiku.

Aplikovaná informatika na Fakultě informatiky MU
Obor je postavený kolem předmětů, ve kterých získáte všeobecné znalosti z informatiky a nejnovější poznatky použitelné všeobecně nebo ve zvolené aplikační oblasti. Důraz je kladený na praktickou práci, která má formu projektových předmětů. Obor nabízí flexibilitu ve volbě konkrétního zaměření u předmětů, projektu i diplomové práce ve spolupráci s firmami z praxe. Je možné si zvolit specializaci na grafický design. Uplatnění najdete hlavně při vývoji a nasazení informačních technologií.

Regionální rozvoj a správa na Ekonomicko-správní fakultě MU
Prakticky zaměřený obor vás připraví na aplikaci ekonomického rozhodování na úrovni regionů, měst a obcí, ale i tam, kde je potřeba brát v úvahu regionální aspekty. Naučíte se orientovat v problematice řešení složitých projektů a základních postupů ve veřejné správě. Těšit se můžete na předměty jako Projektový cyklus v EU, Rozvoj venkova nebo Řízení a kontrola ve veřejné správě.

Psychologie na Fakultě sociálních studií MU
Nabídka předmětů je sestavená tak, aby si studenti prohlubovali a rozšiřovali poznatky ze základních psychologických disciplín, rozvíjeli svoji etickou přípravu, procvičovali dovednosti důležité pro výkon psychologické profese a také nabírali zkušenosti na odborných praxích. Je možné se profilovat v jedné ze tří oblastí: klinická psychologie a psychoterapie, pedagogická a školní psychologie nebo psychologie práce.

Překladatelství anglického jazyka na Filozofické fakultě MU
Po absolvování tohoto oboru se z vás stane skutečně kvalifikovaný odborník v oboru překladatelství. Náplň odpovídá kvalifikačním požadavkům programu Euromasters, jak je navrhován v dokumentu Evropské komise. Své dovednosti a znalosti uplatníte jednak jako profesionální překladatelé, jednak v oblasti řízení překladatelských projektů a v redakční praxi, ať už v národních, nebo zahraničních institucích. Mezi vyučované předměty patří například Lokalizace softwaru v praxi, Simultánní tlumočení, Překlad v prostředí internetu nebo Korpusová cvičení.

Molekulární biologie a genetika na Přírodovědecké fakultě MU
Cílem studia je poskytnout absolventům informace a zkušenosti, které budou zárukou jejich vysoké adaptability v různých oblastech biologického výzkumu i praktických aplikací, kde se uplatňují molekulárně biologické přístupy. Dobré uplatnění najdete především ve výzkumných ústavech, v oblasti zdravotnictví, veterinární medicíny, zemědělství, farmacie, na pracovištích ochrany životního prostředí i v komerčních diagnostických a forenzních laboratořích.

Mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních studií MU
Obor seznamuje se základními otázkami mezinárodních vztahů, zejména se zaměřením na oblast teorie konfliktu, odstrašování, geopolitiku a mezinárodní politickou ekonomii. Studenti se dále profilují v rámci výběrových předmětů zaměřených na konkrétní zahraniční politiku vybraných zemí a regionů. Coby absolventi oboru se uplatníte v řadě profesních oblastí spojených s problematikou vztahů mezi různými zeměmi, zejména pak na analytických pracovištích, ve státní správě a v diplomatických službách. Získaná kvalifikace je dobrým předpokladem pro zisk prestižní pozice v mezinárodních organizacích, zejména v institucích Evropské unie. 

Kondiční trenér na Fakultě sportovních studií MU
Cílem studia je vychovat kvalifikované odborníky na řídicí a poradenskou činnost v oblasti kondičního tréninku. Tedy na plánování, řízení a periodizaci sportovního tréninku, adekvátní výživová doporučení v oblasti sportu, prevenci poranění, diagnostiku úrovně pohybových schopností a dovedností, identifikaci talentů a vůbec plánování a řízení pohybových aktivit pro rekreační sportovce. Mezi vyučované předměty patří didaktiky nejrůznějších sportů, Psychologie zdraví, Sportovní antropologie a zátěžové testy nebo Antropomotorika.

Fyzioterapie na Lékařské fakultě MU
Cílem velmi žádaného oboru je vychovávat pro zdravotnickou praxi specializovaného odborného fyzioterapeuta. Uplatnění najdete na odděleních fyzioterapie, v rehabilitačních centrech a ústavech, na všech odděleních nemocnic včetně JIP, v ústavech sociální péče nebo lázních. Budete také připraveni vytvářet týmy pro koordinaci péče o nemocné jak s akutním, tak i chronickým onemocněním v rámci komplexního rehabilitačního procesu.

Veřejná ekonomika a správa na Ekonomicko-správní fakultě MU
Obor je určený hlavně zájemcům o práci ve veřejné správě (u obecních a krajských úřadů, ministerstev a institucí těmito úřady zřizovanými), ale i všem, kdo potřebují porozumět vztahům mezi soukromým a státním sektorem. Seznámíte se se systémem veřejných financí a správy a se způsoby efektivního hospodaření s veřejnými prostředky. Součástí studia je také problematika nestátního neziskového sektoru.

Sociální pedagogika a volný čas na Pedagogické fakultě MU
Při studiu tohoto oboru je kladen důraz na zkušenostní učení, osobnostní rozvoj a konfrontaci poznatků s vlastní praktickou zkušeností, získávanou jak ze simulovaných situací (hry, rozvojové aktivity), tak prostřednictvím řady pedagogických a sociálních praxí. Stanete se kvalifikovaným odborníkem, který je vybavený kompetencemi pro výchovně-vzdělávací a sociální práci s lidmi všech věkových a společenských skupin. Uplatnění najdete v řadě profesí od animátorů volnočasových aktivit, přes pracovníky probační a mediační služby až po sociální pracovníky a zaměstnance v humanitárních službách.

Masarykova univerzita | Masaryk university