online.muni.cz Přejít na hlavní obsah

Noví docenti převzali dekrety od rektora Masarykovy univerzity

Psycholožka Iva Poláčková Šolcová přebírá dekret od rektora Mikuláše Beka.

Na slavnostní ceremonii, která se odehrála v pátek 21. září v refektáři Mendelova muzea, převzalo od rektora Mikuláše Beka jmenovací dekrety celkem 15 nových docentů z šesti fakult, kteří se úspěšně habilitovali na Masarykově univerzitě.

Podívejte se na jejich seznam a profily. Fotky najdete také na Facebooku.

Iva Poláčková Šolcová
Docentka Poláčková Šolcová se habilitovala v oboru Sociální psychologie. Odborně se věnuje zkoumání emocí. Poláčková Šolcová se ve své habilitační práci zabývá emocemi v kontextu sociálních a biologických činitelů, které je ovlivňují. Práce je komentovaným souborem výzkumných a experimentálních studií k danému tématu, například zde nalezneme studii zabývající se stanovováním nové terminologie vědy o afektu, nebo také studii zaměřenou na výzkum individuálních a skupinových afektivních procesů posádky simulovaného letu na Mars.

Kolegové z oboru oceňují systematické zkoumání tématu emocí z různých hledisek s postupným rozšiřováním a posouváním dílčích témat. Působí na Fakultě humanitních studií a na Filozofické fakultě UK v Praze, dále také v Institutu sociálního zdraví Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci.

Foto: Ludmila Korešová / CC-BY

Oldřich Chrapek

Docent Chrapek se habilitoval v oboru Oftalmologie. Věnuje se konzervativní i chirurgické léčbě vitreoretinálních chorob. Chrapek ve své habilitační práci představuje výzkumné i terapeutické možnosti léčby věkem podmíněné makulární degenerace, diabetického makulárního edému a centrální serózní chorioretinopatie. Práce obsahuje konzistentní fundovanou analýzu dané problematiky, je podložena celorepublikovým klinickým výzkumem a má praktický dopad do každodenní praxe sítnicových specialistů. Působí na Oční klinice Lékařské fakulty UP v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc.

Foto: Ludmila Korešová / CC-BY

Libor Ustohal

Docent Ustohal se habilitoval v oboru Psychiatrie. Zabývá se zejména aplikací neurostimulačních metod v psychiatrii. Ve své habilitační práci se věnuje možnostem využití transkraniální magnetické stimulace ve výzkumu a terapii depresivní poruchy a schizofrenie. Jedná se o inovativní biologický přístup a odborníci z oboru oceňují fundovaný a kritický náhled docenta Ustohala na jeho využití. Výsledky studií uvedených v habilitační práci prokázaly, že tato metoda má v monoterapii obdobný terapeutický potenciál jako běžně užívaná antidepresiva. Docent Ustohal působí na Psychiatrické klinice Lékařské fakulty MU a také v Centru neurověd Ceitecu MU.

Foto: Ludmila Korešová / CC-BY

Pavel Babica
Docent Babica se habilitoval v oboru Ekotoxikologie. Zaměřuje se na analytické a mechanické aspekty přirozených toxinů a organických toxických sloučenin. Docent Babica se ve své habilitační práci zabývá poznáváním procesů a mechanizmů spojených s regulací mezibuněčné komunikace zprostředkované mezerovými spoji. Dále úspěšně dokumentuje chemopreventivní působení látek přírodního původu, které blokují působení toxických sloučenin na tuto specifickou formu mezibuněčné komunikace. Docent Babica působí v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí Přírodovědecké fakulty MU.

Foto: Ludmila Korešová / CC-BY

Markéta Vaculovičová

Docentka Vaculovičová se habilitovala v oboru Analytická chemie. Specializuje se na oblast separačních metod. Docentka Vaculovičová ve své habilitační práci popisuje kombinaci výhod nanomateriálů se schopnostmi vysoce účinné analytické metody – kapilární elektroforézy, která umožňuje nové aplikace nanomateriálů v bioanalytické chemii a medicíně. Mezi nejvýznamnější výsledky výzkumu docentky Vaculovičové v této oblasti patří například vývoj celého procesu přípravy transportní nanočástice apoferritinu pro cílený přenos léčebné látky v organismu, se kterou dosahuje vynikajících výsledků při testování účinnosti v léčbě rakoviny prostaty. Docentka Vaculovičová působí v Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty Mendelu v Brně a také ve Středoevropském technologickém institutu VUT.

Foto: Ludmila Korešová / CC-BY

Robert Vícha

Docent Vícha se habilitoval v oboru Organická chemie. Věnuje se syntéze substituovaných adamantanových ligandů a studuje jejich supramolekulární interakce s hostitelskými molekulami. Vícha se ve své habilitační práci zabývá studiem interakcí nově designovaných a syntetizovaných molekul, především derivátů adamantanu a cubanu s cucurbiturily či cyklodextrinem. Jím navržené strukturní analogy mají široké potenciální využití, například při vytváření nových polymerů nebo léčiv. Odborníky z oboru je vysoce oceňován inovativní interdisciplinární výzkum pana docenta a využití nejmodernějších experimentálních technik. Působí jako zástupce ředitele Ústavu chemie Technologické fakulty UTB ve Zlíně.

Foto: Ludmila Korešová / CC-BY

Dagmar Pichová

Docentka Pichová se habilitovala v oboru Dějiny konkrétních literatur (románské literatury). Zaměřuje se na problematiku myšlení, vzdělanosti a vědeckého diskurzu 17. a 18. století. Pichová se ve své habilitační práci věnuje významné vědecké osobnosti 18. století Émilie du Châtelet. Odborníci vyzdvihují mezioborové pojetí práce, jelikož se jedná o dílo na pomezí historie, literární historie, dějin myšlení a filozofie. Dále oceňují popis složitého postavení ženy-vědkyně v dané době a komunitě. Působí na Katedře filozofie Filozofické fakulty MU.

Foto: Ludmila Korešová / CC-BY

Hana Přikrylová Kučerová

Docentka Přikrylová Kučerová se habilitovala v oboru Klinická psychologie. Specializuje se na neuropsychologický výzkum v oblasti kognitivních funkcí. Přikrylová Kučerová se v první části své habilitační práce zaměřuje na širší problematiku kognitivních poruch u schizofrenie a deprese a na možnosti jejich ovlivnění. Ve druhé části práce se pak podrobně věnuje jedné z diagnostických a léčebných metod využívaných u těchto poruch – repetitivně transkraniální magnetické stimulaci. Kolegové z oboru oceňují zjištění nových poznatků v této oblasti, a to zejména u depresivní poruchy, u níž doposud nebyly problémy v kognitivní oblasti natolik akcentovány. Působí na Psychologickém ústavu Filozofické fakulty MU.

Foto: Ludmila Korešová / CC-BY

Monika Černá

Docentka Černá se habilitovala v oboru Pedagogika. Zabývá se vzděláváním učitelů anglického jazyka a také ranou výukou angličtiny jako cizího jazyka. Černá se ve své habilitační práci věnuje motivaci v učení se cizímu jazyku, kterou zkoumala s využitím výsledků výzkumu mezi studenty prvních ročníků tří českých univerzit. Dále ve své práci zachycuje procesuální aspekty výuky anglického jazyka na základních a středních školách, které přinášejí řadu konkrétních podnětů pro zkvalitnění výuky angličtiny. Odborníci z oboru oceňují interdisciplinární pojetí práce, v níž se prolíná pedagogika s didaktikou i lingvistikou. Působí na Katedře anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty UPCE.

Foto: Ludmila Korešová / CC-BY

Martin Lachout

Docent Lachout se habilitoval v oboru Pedagogika. Věnuje se didaktice cizích jazyků v propojení s neurovědami a kognitivními vědami. Lachout ve své habilitační práci popisuje a analyzuje aplikaci komunikačních strategií na základě mluvených projevů studentů, kteří se učí cizímu jazyku. Zabývá se disparitou mezi komunikačními záměry a jazykovými znalostmi studentů a hledá řešení v uplatnění komunikačních strategií jako subtématu procesu komunikace jak v teoretické, tak i v praktické rovině. Dle kolegů z oboru přínos práce spočívá především v možnosti okamžitého uplatnění závěrů docenta Lachouta při praktické výuce. Působí na Katedře germanistiky Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem.

Foto: Ludmila Korešová / CC-BY

Jasňa Pacovská

Docentka Pacovská se habilitovala v oboru Pedagogika. Zabývá se komunikačními dovednostmi, pedagogickou komunikací a kognitivním přístupem k jazyku. Pacovská ve své habilitační práci mimo jiné prokázala, že jazyk není pouze dorozumívací prostředek, nýbrž i nástroj, který ve spojení s myšlením umožňuje žákům poznávat svět a existovat v něm. Odborníci z oboru oceňují zejména zdařilou aplikaci vybraných poznatků kognitivní lingvistiky do didaktiky mateřského jazyka, jež byla v České republice provedena takto systematicky poprvé. Působí na Katedře českého jazyka a literatury Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty TU v Liberci.

Foto: Ludmila Korešová / CC-BY

Zora Syslová

Docentka Syslová se habilitovala v oboru Pedagogika. Specializuje se na profesní dovednosti a autoevaluaci učitele mateřské školy. Syslová se ve své habilitační práci věnuje tématu kvality práce učitele mateřské školy především v souvislosti s kvalifikačními požadavky na tuto profesi. Na základě svého výzkumu revidovala dříve uváděné požadavky na učitele mateřské školy a potvrdila nezbytnost kvalitního vysokoškolského vzdělání učitelů mateřské školy a opodstatněnost jejich reflektivní přípravy. Působí na Katedře primární pedagogiky Pedagogické fakulty MU.

Foto: Ludmila Korešová / CC-BY

Steriani Elavsky

Docentka Elavsky se habilitovala v oboru Vývojová psychologie. Zabývá se výzkumem vlivu psychosociálních aspektů fyzické aktivity na fyzické a duševní zdraví žen ve středním a starším věku. Elavsky se ve své habilitační práci zaměřuje na souvislosti mezi pohybovými aktivitami žen, jejich psychickou pohodou (well-being) a menopauzou. Přistoupila přitom ke zkoumání daného tématu souběžně z pohledu biomedicínského, psychologického a kinantropologického, což lze v této oblasti výzkumu označit za vysoce inovativní přístup. Docentka Elavsky v práci popisuje rizika menopauzy doprovázená psychosociálním stresem žen v období menopauzy a potvrzuje pozitivní vliv dostatečného pohybu nejen na fyzické ale i na psychické zdraví žen. Působí v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny Fakulty sociálních studií MU.

Foto: Ludmila Korešová / CC-BY

Stanisław Henryk Czyż

Docent Czyż se habilitoval v oboru Kinantropologie. Zaměřuje se na problematiku získávání motorických dovedností. Czyż ve své habilitační práci předkládá výsledky své kritické analýzy vědeckých poznatků zaměřených na oblast teorie motorického učení z ověřených domácích i zahraničních zdrojů a přináší nové poznatky využitelné v této oblasti v teorii i praxi. Dané téma je v práci zpracováno natolik komplexně, že ji odborníci z oboru doporučují využít také pro edukační účely. Působí na North West University v Jihoafrické republice.

Foto: Ludmila Korešová / CC-BY

Magdaléna Hagovská

Docentka Hagovská se habilitovala v oboru Kinantropologie. Věnuje se oblastem pohybové aktivity a pohybové léčby, a to převážně u pacientů s dysfunkcí pánevního dna. Ve své habilitační práci Hagovská prokázala účinnost kognitivního tréninku v kombinaci s balančním cvičením na kognitivní funkce a posturální kontrolu u seniorů. Vzhledem k těmto pozitivním výsledkům doporučují odborníci z oboru zařadit kognitivní trénink CogniPlus, který docentka Hagovská sestavila, do každodenní péče o seniory, protože prokazatelně snižuje riziko jejich pádů a souvisejících úrazů. Působí na Klinice fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Lékařské fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Univerzitní nemocnice Luise Pasteura v Košicích.

Masarykova univerzita | Masaryk university