online.muni.cz Přejít na hlavní obsah

Zemřel někdejší děkan Pedagogické fakulty MU Josef Trna

Josef Trna při své druhé kandidatuře na děkana Pedagogické fakulty MU v roce 2010.

Někdejšího děkana Pedagogické fakulty MU ztratila univerzita 6. listopadu v osobě Josefa Trny. Poslední rozloučení se odehraje v sobotu 11. listopadu ve 14 hodin v chrámu svatého Petra a Pavla v Lysicích.

Doc. RNDr. Josef Trna, CSc., působil na Pedagogické fakultě MU od roku 1989, a to v oblasti fyziky, respektive didaktiky fyziky. Nejdříve působil jako asistent a po získání vědecké hodnosti CSc. (v roce 1993) jako odborný asistent. Po osamostatnění Katedry fyziky tuto katedru v letech 1991–1993 vedl a díky jeho vedení se toto pracoviště stalo uznávaným v oblasti didaktiky fyziky, a to nejen na národní úrovni.

Habilitoval se v roce 1999 v oboru Teorie vyučování fyzice. Jeho zájem byl orientován zejména do oblasti didaktiky fyziky a didaktiky přírodovědy (školní jednoduché experimenty, motivace žáka, diagnostika žáka, žákovské prekoncepce, dovednosti žáků, tvorba videoprogramů) a do oblasti kurikulární tvorby (příprava učitelů, vzdělávací standardy, evaluace, interdisciplinarita, učební texty).

Josef Trna byl vnímán fyzikálně-pedagogickou komunitou jako vůdčí osobnost didaktiky fyziky, a to nejen na národní, ale i mezinárodní úrovni. Svědčí o tom jeho členství v redakčních radách českých i zahraničních odborných časopisu a také četná členství ve vědeckých a oborových radách. Na mnoha pracovištích byl současně i školitelem doktorandů. Jako řešitel či spoluřešitel se zapojil do řady českých i mezinárodních projektů. Byl členem organizačních či programových výborů konferencí v Polsku, USA, Portugalsku, Řecku, Turecku, Brazílii, Indii. Z pozice vedoucího katedry, či později proděkana a děkana PdF MU vždy kladl velký důraz na rozvoj internacionalizace a v rámci různých programů se mu podařilo navázat spolupráci s řadou zahraničních univerzit, např. Univerzita Wroclaw, WODN Legnica, Univerzita v Toruni, Polsko, University of Aveiro, Portugalsko, Paedagogische Akademie Wien, Rakousko, Freie Universität Berlin, Technische Universität Dresden, Německo, Univerzita v Patrasu, Řecko a další.

V oblasti didaktiky fyziky je Josef Trna autorem či spoluautorem monografií, které jsou zařazeny mezi doporučenou literaturu na mnoha fakultách vzdělávajících učitele fyziky. Přes své vytížení ve vedoucích pozicích se intenzivně věnoval i publikační činnosti, je autorem devíti odborných knih, 26 kapitol v odborných knihách, 141 článků ve sbornících a 45 článků v odborných periodikách. Velmi bohatá je jeho recenzní a posuzovatelská činnost.

Vedle své odborné činnosti se Josef Trna věnoval i dalším aktivitám v oblasti vysokých škol. V letech 1991–1994 byl členem Akademického senátu PdF MU, v letech 1994–1999 členem Akademického senátu MU. Od roku 1997 působil i v Radě vysokých škol, v letech 2000–2002 byl předsedou její komise pro vzdělávání učitelů v ČR, v letech 2003–2005 místopředsedou této komise.

Během svého působení na pozici proděkana (2001–2006) a následně během osmi letech ve funkci děkana Pedagogické fakulty MU (2007–2015) navrhl a realizoval studijní plány pro přechod na dvojstupňové studium, podle kterých se pracuje dodnes. Pod jeho vedením se Pedagogická fakulta MU opakovaně umisťovala na prvním místě ve srovnání pedagogických fakult České republiky.

Za dlouholetou vědeckou spolupráci s polskými partnery mu byla v roce 2015 udělena Pamětní medaile Univerzity Wroclaw (udělena rektorem prof. M. Bojarskim). V roce 2016 mu byla za jeho zásluhy o rozvoj oborů na PdF MU udělena stříbrná medaile Masarykovy univerzity.

Masarykova univerzita | Masaryk university