Události

Vláda schválila projekt ICRC

Na tuto zprávu čekalo Brno i česká odborná veřejnost téměř tři čtvrtě roku. Vláda ČR na svém zasedání dne 8. března definitivně rozhodla o podpoře Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) a ukončila tak období nejistoty a dohadů o tom, zda a kde bude tento společný projekt brněnské Fakultní nemocnice u sv. Anny a prestižní americké kliniky Mayo realizován.

Mezi absolventy MU převládá spokojenost s pracovním uplatněním

Již popáté od roku 1993 zorganizovala Masarykova univerzita sociologický průzkum týkající se uplatnění absolventů MU v praxi. Do průzkumu, realizovaného s podporou Fondu rozvoje vysokých škol ČR, se zapojilo téměř dva tisíce absolventů denního magisterského studia MU v letech 2003 a 2004. Podle výsledků vykazují absolventi nadprůměrné hodnoty zaměstnanosti i příjmů.

Shakespearovská konference na Filozofické fakultě

Na Filozofické fakultě MU proběhla ve dnech 8. až 11. února 2006 mezinárodní konference na téma Shakespeare and His Collaborators Over the Centuries (Shakespeare a jeho spolupracovníci v průběhu staletí), pořádaná týmem katedry anglistiky a amerikanistiky pod vedením dr. Pavla Drábka a dr. Kláry Kolinské. Konference byla zaměřena na oblast dosud málo teoreticky zkoumanou: otázku tvůrčí autorské spolupráce v kontextu renesanční kultury a s tím související záležitosti autorství, prolínání estetických vlivů v jednotlivých textech a obecněji potom na otázky geneze literárního díla, otázky autorství a vztahy autora a kontextu vzniku díla.

Jídlo v menzách MU zlevní

Správa kolejí a menz se neustále snaží vylepšovat své služby, a to nejen kvůli přibývající konkurenci, ale také proto, že chce nabídnout studentům a ostatním zákazníkům možnost zdravého a pestrého stravování, které je trendem dnešní doby. Provoz menz pravidelně kontrolují pracovníci Krajské hygienické stanice i pracovníci Lékařské fakulty, kteří posuzují jak hygienu provozů, tak pestrost skladby pokrmů v jídelním lístku. Na základě výsledků těchto kontrol byla od nového semestru rozšířena nabídka jídelního lístku o další dva druhy: italské těstoviny s různými druhy omáček a obědové zeleninové talíře s dresinkem. „Jejich cena je o něco vyšší, ale v sezóně, kdy zelenina zlevňuje, půjde cena dolů,“ uvedl vedoucí stravovacího provozu SKM Jiří Nohál.

Německá dialektologie v Brně

Katedra německého jazyka a literatury Pedagogické fakulty pořádala ve dnech 26. až 27. ledna 2006 mezinárodní symposium s názvem „Německé dialekty v Česku, jejich zvláštnosti a shody ve srovnání s mateřskými dialekty v německy mluvících zemích“. Kromě germanistů a bohemistů z hostitelského Brna se ho zúčastnili také dialektologové z Německa, Rakouska a Slovenska.

Poprvé zasedl nově zvolený Akademický senát

První dvě zasedání nového Akademického senátu Masarykovy univerzity se uskutečnila 20. února a 6. března. Na programu byla především volba vedení senátu, ale i schvalování novely statutu univerzity. Nejproblematičtějším se však nakonec ukázalo projednávání nového Studijního a zkušebního řádu MU.

Studenti mohou získat finance na diplomové práce i výzkum

Počátkem března vyhlásil rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala zcela nový Program rektora na podporu tvůrčí činnosti studentů MU. Magisterští a doktorští studenti se v něm mohou ucházet o finanční podporu na projekty svých diplomových a disertačních prací či na vlastní výzkumnou činnost. Projekty jsou dále rozděleny do kategorií podle toho, v jakém oboru jsou zpracovávány; samostatně budou hodnoceny projekty podávané v humanitních, společenských vědách, právu a ekonomii a samostatně pro lékařské, zdravotnické, přírodovědné a informatické obory.

Centrum praktických studií jako spojnice mezi teorií a praxí

Studenti bakalářského programu oboru sociální práce a sociální politika na Fakultě sociálních studií musí absolvovat 416 hodin praxe. Až donedávna si ji zajišťovali sami u katedrou doporučených organizací, ovšem bez záruky, že je organizace na praxi přijmou. Od listopadu 2005 existuje při katedře sociální práce a politiky Centrum praktických studií, přes něž si mohou studenti bez problémů a za pomoci vyškolených instruktorů domluvit praxi u některého z deseti partnerů projektu. Dvouletý projekt centra je financován z grantu ve výši osm milionů korun, který katedra získala z Operačního programu rozvoje lidských zdrojů Evropského sociálního fondu. Část zázemí centru poskytuje Fakulta sociálních studií již od počátku projektu.

Akademické centrum poradenství a supervize

Stále se opakující naléhavá potřeba studentů využít během akademického studia svého oboru možnost stáže či odborné praxe, která by jim poskytla příležitost získat praktické schopnosti a dovednosti, vedla k myšlence založit Akademické centrum poradenství a supervize (ACPS). ACPS bylo vytvořeno ve spolupráci Ústavu psychologie a Ústavu pedagogických věd díky finanční podpoře Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR, kterou je možné čerpat na základě schváleného projektu „Zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie a sociální pedagogiky a poradenství“. Koordinátorem projektu je Ph.D. Pavel Humpolíček.

Bývalé kasárny v Řečkovicích obsadili biologové z PřF

Přírodovědecká fakulta MU zažívá krušné časy, v souvislosti s dostavbou kampusu a rekonstrukcí areálu na Kotlářské ulici je fakulta téměř neustále v pohybu. Paralelně se stěhováním knihovny do nově vybudovaného Informačního centra loni na podzim se ze svého provizoria v Řečkovicích vracela i sekce fyziky. Hned poté se do uvolněných kasáren začala postupně stěhovat část sekce biologie.

S děkanem LF MU Janem Žaloudíkem o ICRC

V Kongresovém centru LF MU se 25. ledna uskutečnil odborný pracovní seminář „Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC) – východiska a perspektivy“. Centrum má vyrůst ve Fakultní nemocnici u Svaté Anny ve spolupráci s věhlasnou americkou klinikou Mayo. Na semináři vystoupil také děkan Lékařské fakulty MU Jan Žaloudík, který v rozhovoru pro Muni.cz reflektoval průběh semináře, vznesené příspěvky a komentáře.

Termovizní kamera detekuje nádory i únik tepla

O termovizní kameře většinou slýcháme ve zprávách, které informují o pátrání po pohřešovaných dětech. Někdo možná tuší, že se používá i při kontrole elektrických rozvodů nebo při zjišťování tepelných úniků na stavbách. Málokdo ovšem ví, že termovize se využívá i v medicíně jako pomocná diagnostická metoda.