Události

Jídlo v menzách MU zlevní

Správa kolejí a menz se neustále snaží vylepšovat své služby, a to nejen kvůli přibývající konkurenci, ale také proto, že chce nabídnout studentům a ostatním zákazníkům možnost zdravého a pestrého stravování, které je trendem dnešní doby. Provoz menz pravidelně kontrolují pracovníci Krajské hygienické stanice i pracovníci Lékařské fakulty, kteří posuzují jak hygienu provozů, tak pestrost skladby pokrmů v jídelním lístku. Na základě výsledků těchto kontrol byla od nového semestru rozšířena nabídka jídelního lístku o další dva druhy: italské těstoviny s různými druhy omáček a obědové zeleninové talíře s dresinkem. „Jejich cena je o něco vyšší, ale v sezóně, kdy zelenina zlevňuje, půjde cena dolů,“ uvedl vedoucí stravovacího provozu SKM Jiří Nohál.

Německá dialektologie v Brně

Katedra německého jazyka a literatury Pedagogické fakulty pořádala ve dnech 26. až 27. ledna 2006 mezinárodní symposium s názvem „Německé dialekty v Česku, jejich zvláštnosti a shody ve srovnání s mateřskými dialekty v německy mluvících zemích“. Kromě germanistů a bohemistů z hostitelského Brna se ho zúčastnili také dialektologové z Německa, Rakouska a Slovenska.

Poprvé zasedl nově zvolený Akademický senát

První dvě zasedání nového Akademického senátu Masarykovy univerzity se uskutečnila 20. února a 6. března. Na programu byla především volba vedení senátu, ale i schvalování novely statutu univerzity. Nejproblematičtějším se však nakonec ukázalo projednávání nového Studijního a zkušebního řádu MU.

Studenti mohou získat finance na diplomové práce i výzkum

Počátkem března vyhlásil rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala zcela nový Program rektora na podporu tvůrčí činnosti studentů MU. Magisterští a doktorští studenti se v něm mohou ucházet o finanční podporu na projekty svých diplomových a disertačních prací či na vlastní výzkumnou činnost. Projekty jsou dále rozděleny do kategorií podle toho, v jakém oboru jsou zpracovávány; samostatně budou hodnoceny projekty podávané v humanitních, společenských vědách, právu a ekonomii a samostatně pro lékařské, zdravotnické, přírodovědné a informatické obory.

Centrum praktických studií jako spojnice mezi teorií a praxí

Studenti bakalářského programu oboru sociální práce a sociální politika na Fakultě sociálních studií musí absolvovat 416 hodin praxe. Až donedávna si ji zajišťovali sami u katedrou doporučených organizací, ovšem bez záruky, že je organizace na praxi přijmou. Od listopadu 2005 existuje při katedře sociální práce a politiky Centrum praktických studií, přes něž si mohou studenti bez problémů a za pomoci vyškolených instruktorů domluvit praxi u některého z deseti partnerů projektu. Dvouletý projekt centra je financován z grantu ve výši osm milionů korun, který katedra získala z Operačního programu rozvoje lidských zdrojů Evropského sociálního fondu. Část zázemí centru poskytuje Fakulta sociálních studií již od počátku projektu.

Akademické centrum poradenství a supervize

Stále se opakující naléhavá potřeba studentů využít během akademického studia svého oboru možnost stáže či odborné praxe, která by jim poskytla příležitost získat praktické schopnosti a dovednosti, vedla k myšlence založit Akademické centrum poradenství a supervize (ACPS). ACPS bylo vytvořeno ve spolupráci Ústavu psychologie a Ústavu pedagogických věd díky finanční podpoře Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR, kterou je možné čerpat na základě schváleného projektu „Zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie a sociální pedagogiky a poradenství“. Koordinátorem projektu je Ph.D. Pavel Humpolíček.

Bývalé kasárny v Řečkovicích obsadili biologové z PřF

Přírodovědecká fakulta MU zažívá krušné časy, v souvislosti s dostavbou kampusu a rekonstrukcí areálu na Kotlářské ulici je fakulta téměř neustále v pohybu. Paralelně se stěhováním knihovny do nově vybudovaného Informačního centra loni na podzim se ze svého provizoria v Řečkovicích vracela i sekce fyziky. Hned poté se do uvolněných kasáren začala postupně stěhovat část sekce biologie.

S děkanem LF MU Janem Žaloudíkem o ICRC

V Kongresovém centru LF MU se 25. ledna uskutečnil odborný pracovní seminář „Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC) – východiska a perspektivy“. Centrum má vyrůst ve Fakultní nemocnici u Svaté Anny ve spolupráci s věhlasnou americkou klinikou Mayo. Na semináři vystoupil také děkan Lékařské fakulty MU Jan Žaloudík, který v rozhovoru pro Muni.cz reflektoval průběh semináře, vznesené příspěvky a komentáře.

Termovizní kamera detekuje nádory i únik tepla

O termovizní kameře většinou slýcháme ve zprávách, které informují o pátrání po pohřešovaných dětech. Někdo možná tuší, že se používá i při kontrole elektrických rozvodů nebo při zjišťování tepelných úniků na stavbách. Málokdo ovšem ví, že termovize se využívá i v medicíně jako pomocná diagnostická metoda.

XXII. Forum bohemicum se zabývalo jazyky v EU

Forum bohemicum, konané 12. ledna 2006 a tentokrát věnované jazykové situaci v Evropské unii, bylo už dvacátým druhým setkáním členů katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity s učiteli českého jazyka ze základních a středních škol.

Nechť studuje kdokoli, kdekoli a kdykoli

Je známou věcí, že pro rozvoj nestačí nakoupit samotnou techniku, pokud nejsou k dispozici lidé, kteří by dokázali nabízené možnosti plně využívat. Proto jsou prostředky z Evropského sociálního fondu v Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů investicí do lidí, kteří mají realizovat změny ve formách a metodách vzdělávání. Název projektu je Nechť studuje kdokoli, kdekoli a kdykoli.

Filozofická fakulta zvolila nového děkana

Akademický senát Filozofické fakulty MU zvolil dne 18. ledna 2006 prof. PhDr. Josefa Kroba CSc. novým děkanem. Josef Krob, který ve funkci střídá dosavadního děkana PhDr. Jana Pavlíka, jemuž vypršelo druhé funkční období, se volby zúčastnil jako jediný kandidát. Z osmnácti přítomných členů AS FF pro jeho jmenování hlasovalo deset senátorů, šest bylo proti a dva se zdrželi hlasování. Děkan Krob by měl po svém jmenování rektorem MU Petrem Fialou nastoupit do funkce prvního 1. dubna.