MIOVSKÝ: Média nedokáží zacházet s tématem návykových látek

Média jsou jedním z klíčových témat moderní adiktologie - stále více zřejmý je například fakt, že efektivní drogová politika není bez médií možná a že veřejné mínění a jeho vliv na politiky je zásadní pro její další vývoj,  říká doc. Michal Miovský, absolvent MU a vedoucí Centra adiktologie při Psychiatrické klinice 1. LF UK

KUČERA: Výsledky spolupráce s průmyslem musí být dostupné

Doc. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., vedoucí Institutu teoretické informatiky Fakulty informatiky, se narodil 14. února 1971 ve Znojmě. Na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity vystudoval obor informatika. Od roku 1995 působí na Fakultě informatiky MU. V roce 1997 získal Cenu rektora pro nejlepší studenty postgraduálního studia za obor matematická informatika. Po ukončení doktorátu získal stipendium prestižní Humboldtovy nadace a strávil dva roky na Technické univerzitě v Mnichově, opakovaně pak působil ve Švédsku a v dalších evropských zemích. V současnosti mimo jiné pracuje s dalšími odborníky na projektu spolupráce univerzity a průmyslu. Rád poslouchá folkovou hudbu.

Astroláb byl chytrý, ale i krásný předmět, malý vědecký zázrak

PhDr. Alena Hadravová, CSc. z Ústavu pro soudobé dějiny AV a absolventka FF se narodila v roce 1956. Absolvovala Filozofickou fakultu brněnské UJEP v oborech klasická filologie a český jazyk. V letech 1981–2002 působila v Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská ČSAV, dnes působí ve Výzkumném centru pro dějiny vědy AV ČR. Společně s manželem Petrem Hadravou z Astronomického ústavu AV ČR se věnuje dějinám astronomie ve středověku a raném novověku, zvláště pak vývoji astronomických přístrojů ve 14.–17. století. Připravuje edice dosud nevydaných středověkých latinských textů.

Kdyby mi řekli, nos rekvizity, tak do toho taky půjdu

Mgr. Zdeněk Filipec absolvoval úspěšně v roce 2003 na Masarykově univerzitě obor Učitelství matematiky a výpočetní techniky pro střední školy. Krátkou dobu byl lektorem matematiky v soukromém brněnském vzdělávacím institutu Tutor a poté nastoupil jako odborný referent na regionální odbor Ministerstva zemědělství ČR. Potom působil jako konzultant v oboru informačních technologií u společnosti NESS Czech. Už při studiu spolupracoval na vývoji webových aplikací pro společnost VERTIGO.CZ. Tam působí i v současnosti. Od roku 2000 se každoročně účastní studentských divadelních představení na Fakultě informatiky MU.

Při privatizaci se ztratilo 700 miliard ...

Ladislav Blažek se narodil 13. 4. 1945 v Babicích u Brna. V roce 1968 dokončil strojní fakultu VUT v oboru ekonomie a řízení strojírenské výroby. V letech 1968 až 1975 pracoval jako projektant systémů řízení ve firmě Kovoprojekta, následně se podílel na ekonomickém výzkumu na VUT, později na MU. V roce 1990 spoluzakládal Ekonomicko-správní fakultu MU a stal se jejím prvním děkanem, roku 1999 se stal profesorem. V současnosti vede katedru podnikového hospodářství na ESF, kde se věnuje výuce managementu se zaměřením na manažerské hry a výzkumu transformačního procesu v podnikové sféře s hlavním zaměřením na faktory úspěšnosti podniků.

SIEGLOVÁ: Nemůžeme naučit medicínu bez praktického přístupu k nemocným

Prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc., se narodila v roce 1942, v roce 1965 dokončila studium medicíny. Dnes působí jako přednostka Kliniky funkční diagnostiky a rehabilitace Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Zabývá se mimo jiné regulací krevního tlaku a chronobiologií kardiovaskulárních a respiračních parametrů. Vědecky spolupracuje s univerzitou v Minnesotě, lékařskou fakultou Lariboisiere v Paříži a univerzitou ve Štýrském Hradci v Rakousku. Podílí se na výuce studentů fyzioterapie na LF MU. Je autorkou asi čtyř set odborných článků a publikací.

ČERNÝ: Ekoterorismus neexistuje, je to zručně opakované mediální klišé

Mgr. Pavel Černý promoval v roce 1997 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. V roce 2000 ukončil bakalářské studium oborů politologie a sociologie na Fakultě sociálních studií. S Ekologickým právním servisem spolupracoval od roku 1997 jako dobrovolník, od roku 2000 je zde zaměstnán na plný úvazek jako právník. V současnosti pracuje v programu Právo na příznivé životní prostředí. Specializuje se především na oblasti ochrany před hlukem, znečišťováním ovzduší, zapojování veřejnosti do rozhodování a možnosti soudního přezkumu ve věcech ochrany životního prostředí. Podílel se na činnosti Poradny EPS, výuce předmětu Administrativně právní klinika na Právnické fakultě UP v Olomouci a dalších vzdělávacích aktivitách EPS. Je spoluautorem publikace „Průvodce novým správním řádem“ a členem Legislativní rady vlády.

KYLOUŠEK: Krásu a bohatost češtiny jsem objevil díky francouzštině

Prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc., přední český romanista, se narodil 7. června 1952 v Praze. Maturitu složil na Carnotově lyceu v Dijonu, na brněnské univerzitě vystudoval latinu, italštinu, francouzštinu a češtinu. Působil jako lektor češtiny ve Francii, učil na gymnáziu v Kyjově, na odborném učilišti potravinářském v Brně, od roku 1990 pracuje na FF MU, kde mj. přednáší o francouzské a kanadské frankofonní literatuře. Spolupodílel se na přípravě Slovníku francouzsky píšících spisovatelů (2002), sestavil výbor statí z francouzských strukturalistů Znak, struktura, vyprávění (2002), podílel se na překladu antologie současného quebeckého románu Hledání Ameriky (Host 2003), připravil monografii o Michelu Tournierovi (2004). Spolupracoval na odborných překladech Dějin řecké literatury (Luciano Canfora, 2001) a Dějin římské literatury (G. B. Conte, 2003), je autorem Dějin francouzsko-kanadské a quebecké literatury (2005). Za překlad knihy Borise Viana Motolice a Plankton (1995, 2004) získal ocenění v rámci překladatelské ceny Josefa Jungmanna za vynikající překlad. Má rád dobré lidi, dobrou literaturu, Paříž a Montreal. Odpočívá při jízdě na kole.

HUMLÍČEK: Příštích sto let čeká vědce jedno překvapení ročně

Prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. se narodil 28. listopadu 1947 v Ostrově nad Oslavou. V roce 1970 absolvoval Přírodovědeckou fakultu University J. E. Purkyně v Brně, obor fyzika. V roce 1994 se stal profesorem fyziky kondenzovaných látek na Masarykově univerzitě. V současnosti působí jako vedoucí Ústavu fyziky kondenzovaných látek na Přírodovědecké fakultě MU. Ve své pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti se zabývá mj. termodynamikou, fyzikálními vlastnostmi materiálů, optickými vlastnostmi pevných látek, fyzikou kvantových jam a supermřížek, fyzikou pevných látek a optickou spektroskopií.

Výzva pro zkušené i mladé výzkumníky

Koncem prosince byly zveřejněny první výzvy pro podávání návrhů projektů do programu Evropské unie pro podporu vzdělávání, výzkumu a inovací – sedmého rámcového programu (2007–2013). Sedmiletý program má celkový rozpočet padesát čtyři miliard eur.

RECETOX a toxické organické látky v prostředí

Organické chemické látky dnes můžeme najít rozšířené prakticky po celé planetě, a to i na místech tisíce kilometrů vzdálených od místa původního použití. Dostávají se do jednotlivých složek prostředí z různých zdrojů, a to jak přírodních, tak i antropogenních. Ve většině případů dnes dominují vstupy z různých technologických zdrojů. Látky mohou být transportovány ve složkách, kam byly primárně vypouštěny, mohou přecházet do dalších složek prostředí, během tohoto svého transportu mohou být chemicky transformovány a vytvářet sekundární znečištění. Mohou se také díky svým vlastnostem kumulovat jak v neživých složkách prostředí, tak v živých organismech. 

Mám teorii, že všechno je řešitelné - stačí jenom chtít

Ing. Lucie Zumrová, Ph.D. (1973) absolvovala Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity a doktorandské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze se specializací na marketing. Je certifikovaným marketérem České marketingové společnosti. Ve společnosti Veletrhy Brno působí od roku 1996 na různých pozicích souvisejících s marketingem společnosti, od roku 1999 zastává vedoucí pozice. Od roku 2003 působila jako vedoucí Odboru marketingové strategie a komunikací, od května 2005 zastává pozici ředitelky marketingu. Je členkou předsednictva profesního sdružení výstavářských společností SOVA ČR, předsedkyní regionálního klubu ČMS, členkou marketingového výboru mezinárodní veletržní asociace UFI a členkou redakční rady časopisu Trend marketing.