Bez vědy se z medicíny stane léčitelství

Prof. MUDr. Pavel Bravený, CSc. (nar. 1931) vystudoval v letech 1951-1956 Lékařskou fakultu brněnské univerzity. V roce 1957 nastoupil jako odborný asistent do Fyziologického ústavu LF, v roce 1969 dosáhl habilitace. Po prověrkách v roce 1971 musel místo opustit a přešel na II. interní kliniku Fakultní nemocnice u svaté Anny. V roce 1990 se na Fyziologický ústav vrátil a stal se jeho přednostou. V letech 1990-1991 byl děkanem Lékařské fakulty, v letech 1992-1998 prorektorem MU pro vědu, od roku 2000 působí na LF jako emeritní profesor. Profesor Bravený je mezinárodně uznávanou kapacitou v oblasti normální a patologické fyziologie, zvláště pak fyziologie kardiovaskulární. Vědecky i pedagogicky se významně zasloužil o rozvoj tohoto oboru v České republice.

Biologové spojili síly při výzkumu biodiverzity

Již účastníci světového summitu v Rio de Janeiru v roce 1992 schválili dokument, v němž se zavázali, že budou usilovat o zachování biologické diverzity. Biodiverzita se tak stala jednou z priorit ochránců přírody, ale i předmětem výzkumu mnoha vědců. Na Masarykově univerzitě se jí věnují biologové z Přírodovědecké fakulty, kteří v současnosti řeší v pořadí již druhý výzkumný záměr s tímto tématem.

Parazitologové z PřF na expedici v Senegalu

Na počátku dubna se z národního parku Niokolo Koba v Senegalu vrátili z již třetí expedice parazitologové z Ústavu botaniky a zoologie PřF MU. Expedice jsou organizovány v rámci projektu Druhová diverzita a ekologie vybraných obratlovců západní Afriky, přiděleného Grantovou agenturou Akademie věd ČR. Parazitologové v rámci tohoto pětiletého grantu zkoumají parazity ryb.

Komunikujeme bezpečně?

Jiří Srba se narodil 21. června 1975 v Třebíči. Po maturitě začal studovat informatiku a v roce 1996 učitelství pro střední školy. Oba obory na FI MU zakončil v roce 1998. Od téhož roku studoval doktorát na FI MU, avšak o rok později přešel na postgraduální studium informatiky do Dánského Arhusu na BRICS PhD. School. Studium v Dánsku úspěšně ukončil v roce 2003 a dva roky nato složil druhou postgraduální zkoušku i na FI MU. Od roku 2003 vyučuje v Dánsku jako odborný asistent teoretickou informatiku na katedře informatiky univerzity v Aalborgu, kde od léta 2005 působí jako Associate Professor (docent). Se svou manželkou žije poblíž Aalborgského univerzitního komplexu. Za své studijní výsledky obdržel dvakrát cenu děkana FI MU, za magisterskou práci cenu rektora MU. Na konferenci MFCS 98 byl jeho článek oceněn jako nejlepší studentský příspěvek. V současnosti má na svém kontě 19 konferenčních a 8 časopiseckých příspěvků. Ve svém volném čase hraje na kytaru a klasické varhany, také tančí latinsko-americké tance, jimž se věnoval v minulosti i závodně se svou manželkou. Mezi jeho nejnovější zájmy patří modelářství, žonglování, kouzelnictví a fotografování.

Brněnská politologie zkoumá evropskou politickou scénu

Brněnská politologie má v České republice, ale i ve střední Evropě velmi dobrou pověst. Zasloužili se o ni vědci z Fakulty sociálních studií MU, kde existují hned tři pracoviště, která se zabývají politologií – Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Katedra politologie a také univerzitní Mezinárodní politologický ústav. Díky výzkumnému záměru Politické strany a reprezentace zájmů v soudobých evropských demokraciích k nim v lednu roku 2005 přibylo další, Institut pro srovnávací politologický výzkum (ISPO).

Neočekával jsem tak rychlou invazi počítačových sítí

Prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. (1952) vystudoval obor vojenské počítače na Vojenské akademii v Brně. Po pětiletém zaměstnání v technickém oddělení výpočetního střediska v Hradci Králové pracoval dalších pět let ve výpočetním středisku při katedře vojenských počítačů VA Brno. V roce 1985 nastoupil na pozici pedagogického pracovníka katedry informatiky a působil jako odborný asistent, vedoucí odborné skupiny a posléze jako zástupce vedoucího katedry. V letech 1996 až 2003 byl prorektorem VA Brno pro vědeckou činnost. V červnu 2005 nastoupil na Fakultu informatiky MU a od listopadu 2005 je zde vedoucím katedry informačních technologií. Mezi oblasti jeho odborného zájmu patří architektura a diagnostika číslicových systémů, aplikace počítačové grafiky, virtuální reality a syntetického prostředí v systémech zobrazení informace či aplikace simulační a trenažérové techniky v přípravě jednotlivců a týmů.

V právu neexistují jediná možná řešení

Prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. (1935) vystudoval v letech 1954 až 1959 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, poté pracoval jako podnikový právník Škody Plzeň. V roce 1972 nastoupil na brněnskou Právnickou fakultu, kde v letech 1975 až 2001 vedl katedru obchodního práva, na níž působí dodnes. Profesor Hajn je autorem dvou desítek monografií a dalších více než tří set odborných i popularizačních prací. Byly mu vydány dva soubory esejů o tom, jak se píší knihy a jak se dělá věda. K oblastem jeho odborného zájmu postupně patřily právní služba v podniku, hospodářské a obchodní smlouvy, závazky ve výzkumu a vývoji, riziko a odpovědnost, organizační normy a právo, efektivnost právní regulace ekonomiky či problematika nekalé soutěže a klamavé reklamy. Je nositelem řady vyznamenání a ocenění od tuzemských i zahraničních univerzitních pracovišť.

Folklór by se neměl "dělat"

Vlastimil Ondra se narodil 8. srpna 1972 a v letech 2000-2005 vystudoval na PedF MU dálkově obor učitelství pro 1. stupeň základní školy. V roce 1999 nastoupil jako učitel na základní školu v Bánově na moravsko-slovenském pomezí. Od roku 1992 vede folklorní soubory Nivnička, Malá nivnička, Malučká nivnička, na základní škole v Bánově založil a pracuje s folklorními soubory Kuřátko a Malučké kuřátko. V těchto pěti souborech, s nimiž již několikrát vystoupil i v televizi, vede kolem sto dvaceti dětí i dospělých. Získal několik prestižních ocenění za folklór, včetně laureáta Strážnice 2004, se svými soubory vydal CD Mladé vzpomínky. Letos vydává u Folklorního sdružení ČR knihu Rozšiřující pohled na vedení dětských folklorních souborů.

Experimentální biologie ve službách medicíny

Integrované laboratoře biomedicínských technologií, slavnostně otevřené loni v listopadu, v sobě koncentrují výzkum MU, jehož výsledky by mohly být uplatněny v medicíně. Své místo zde proto našli i vědeckovýzkumní pracovníci Ústavu experimentální biologie, který vznikl v lednu letošního roku reorganizací biologické sekce Přírodovědecké fakulty MU. Právě vědci z tohoto ústavu řeší druhý největší výzkumný záměr MU. Záměr Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací získal od MŠMT na sedm let přes 300 milionů korun.

Univerzita uspěla se stovkou projektů v soutěži FRVŠ

Výbor Fondu rozvoje vysokých škol publikoval krátce před koncem loňského roku výsledky výběrového řízení FRVŠ na podporu rozvoje vzdělávací činnosti vysokých škol v roce 2006 v sedmi tematických okruzích nebo skupinách tematických okruhů. Masarykova univerzita obdržela podporu pro sto čtyři projekty (v loňském roce sto deset projektů), které mají přispívat ke splnění úkolů v oblasti tvůrčího rozvoje vzdělávací činnosti vysoké školy a musí být koncipovány v souladu s jejím dlouhodobým záměrem. Ve srovnání s ostatními vysokými školami jde o druhý nejvyšší počet financovaných projektů.

Sociologové z FSS MU zkoumají problematiku společenské integrace

Vrcholní představitelé států EU na svém zasedání v Lisabonu v roce 2000 definovali strategii budoucího ekonomického vývoje EU. Kromě čistě ekonomických problémů byly později do celého procesu zařazeny i okruhy týkající se sociálních otázek, zejména nezaměstnanosti, kvality práce a sociální inkluze – neboli začleňování jedinců i celých skupin osob, kterým hrozí, že budou z různých materiálních, kulturních či sociálních důvodů vyloučeni z participace na životě společnosti. Těmito otázkami se již delší dobu zabývají sociologové z Fakulty sociálních studií MU a staly se i tématem jejich nového výzkumného záměru.

Význam latiny by se neměl hájit prvoplánovitou užitečností

Prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (1936) vystudovala v letech 1954-1958 latinu a klasickou řečtinu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Následující dva roky strávila jako pracovnice státního archivu v Třeboni. Od roku 1961 se věnuje klasické filologii na své mateřské fakultě, nyní pod hlavičkou Ústavu klasických studií FF MU, jehož byla v letech 1992-1995 vedoucí. Specializuje se na latinskou medievistiku, konkrétně na oblast latinské literatury českého středověku do roku 1400 a na latinskou literaturu české reformace. Je autorkou několika knižních publikací (mezi nimi edic a překladů) a více než dvou set odborných studií, členkou několika vědeckých a redakčních rad a nositelkou mnoha ocenění. V období 1995-1998 zastávala funkci děkanky Filozofické fakulty MU.