VAŠÍČEK: Zajímá mě informace – nová, zvláštní a jedinečná

AnotaceVasicek
Docent Osvald Vašíček patří mezi uznávané české odborníky v oblasti makroekonomického modelování. Jen málo ale chybělo k tomu, aby se stal odborníkem na malířství nebo moderní literaturu, kterou dodnes vášnivě rád čte. Na počátku devadesátých let minulého století zakládal a až do současnosti vedl katedru matematiky a aplikované informatiky na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Ta vychovala špičkové analytiky pro Českou národní banku a jiné významné evropské i světové monetární instituce. Katedra bude ovšem v rámci některých změn, které probíhají na fakultě výrazně zredukována.

Archeologie nejsou jen pyramidy

Image

Unikátní výzkum provádějí čeští archeologové v Sýrii, v oblasti, která leží na hranici s Tureckem a jejímiž obyvateli jsou převážně Kurdové. Výzkum má za úkol zdokumentovat dosud jen málo známé období halafské kultury. Čeští výzkumníci, kteří se vrátili do Sýrie téměř po osmdesáti letech, kdy zde výzkumy prováděl významný orientalista a rozluštitel chetitského písma Bedřich Hrozný, zde ke zkoumání potřebují podporu místních úřadů a speciální povolení.

O tom, jaká jsou specifika výzkumu u pahorku „černého hada“, proč jako Středoevropané bádají zrovna tam, jaký je život na základně a co už objevili, vypráví archeoložka Inna Mateiciucová z Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty MU.

KOČA: Chceme dělat vědu, která je vidět z celého světa

AnotaceKoca

Prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. (1955) působí na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity od počátků své vědecké kariéry v osmdesátých letech. Už jako studenta ho fascinovala oblast vědy na pomezí matematiky a chemie. Zabýval se tvorbou matematických modelů, které byly schopny předpovědět průběh chemických reakcí. Po postdoktorské stáži v Norsku se začal víc orientovat na problémy biologické a dnes patří mezi hlavní oblasti jeho práce výpočetní chemie a molekulové modelování. V roce 2001 zakládal a dodnes vede Národní centrum pro výzkum biomolekul, špičkové pracoviště nadnárodní úrovně, které sídlí v univerzitním kampusu.

LOKAJ: Imunolog se dotýká samé podstaty organismu

AnotaceLokaj
Prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. patří mezi přední české imunology. Celá jeho kariéra od studia až po současnost je spjata s Masarykovou univerzitou a s Fakultní nemocnicí u sv. Anny. Byl zde zakladatelem Oddělení klinické imunologie a posléze Ústavu klinické imunologie a alergologie, které vedl po více než dvacet let až do roku 2004. Podílel se na řadě vědeckovýzkumných projektů a publikoval na sto padesát vědeckých prací, z nichž více než polovina vyšla v zahraničních odborných časopisech, je spoluautorem pěti monografií a řady učebních textů pro zdravotní laboranty, mediky i lékaře. Na Lékařské fakultě MU inicioval v roce 1990 ustavení nového výukového předmětu Imunologie. Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a FN u sv. Anny tak byl prvním, který v tehdejším Československu skloubil imunologii jako lékařskou specializaci ve zdravotnickém provozu s její samostatnou výukou v pregraduálním vzdělávání na Lékařské fakultě.

KOSINA: Sociální práce nabízí absolventům mnoho možností

Image
Bc. Karel Kosina vystudoval sociologii v kombinaci se sociální prací a sociální politikou na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Působil jako ředitel občanského sdružení Ratolest, vedoucí Chráněného bydlení svatého Michaela. V současnosti vykonává funkci ředitele Oblastní charity Brno.

KRČMOVÁ: Jazyk je živý organismus, kterému se nedá poroučet

AnotaceKrcmova
Prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. (1940) působí na Ústavu jazykovědya baltistiky Filozofické fakulty, u jehož zrodu stála a jehož byla donedávné doby vedoucí. Mezi hlavní oblasti jejího vědeckého zájmu patřísociolingvistika, stylistika a teorie národního jazyka. Velmi známéjsou její práce o brněnské mluvě – hantecu, ale také o fonetice,fonologii a stylistice. Podílela se a dále se podílí na řadě grantovýchprojektů. Působí i na mimobrněnských univerzitách.

LUKAS: To, co dnes dělám, je splnění mého snu

anotace_lukas
Mgr. Petr Lukas (1976) vystudoval historii a dějiny umění na Filozofické fakultě MU. Po studiu se začal věnovat správě památek. Působil jako kastelán Nových Zámků v Nesovicích nebo jako vedoucí marketingu ve Slavkově u Brna. V současnosti získal od města Brna do pronájmu Letohrádek Mitrovských u brněnského výstaviště, kde se věnuje jeho provozu a využití pro veřejnost.

BRANDEJS: Informační systém vyvolával doslova bouře

AnotaceBrandejs

Doc. Ing. Michal Brandejs, CSc. (1963) je vedoucím Centra výpočetní techniky Fakulty informatiky, vedoucím týmu vývoje a provozu Informačního systému Masarykovy univerzity a docentem na katedře počítačových systémů a komunikací. Je hlavním řešitelem nebo spoluřešitelem několika celouniverzitních projektů a jednoho projektu celorepublikového. Na MU působí od roku 1986. Vyučuje předměty související s výpočetními a operačními systémy.

Na Brno nedám dopustit

anotace_absolventka
Marika Těknědžjanová v roce 2002 absolvovala Fakultu sportovních studií, obory tělesná výchova a speciální pedagogika. Za několik let hraní v brněnském klubu KP Brno byla u toho, když tým čtyřikrát zvítězil v extralize žen. Úspěchy slavila i v plážovém volejbale, kde se jí podařilo spolu s Lenkou Felbábovou dosáhnout na titul mistryně Evropy. Za své sportovní výsledky získala i cenu rektora MU. Svoji sportovní kariéru přerušila po svatbě s basketbalistou Petrem Bendou letos v létě a nyní se připravuje na mateřství.

MACEK: Adolescenci dnes nechápeme jen jako období vzdoru

AnotaceMacek

Prof. PhDr. Petr Macek, CSc. se narodil v roce 1956 v Novém Městě na Moravě. Vystudoval psychologii a pedagogiku na Filozofické fakultě. V 80. letech pracoval jako výzkumný pracovník na psychologických pracovištích ČSAV. Na MU působí od roku 1988, v současné době je profesorem na katedře psychologie FSS, kde učí kurzy ze sociální a vývojové psychologie. Od roku 2000 vede na téže fakultě Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny. Je řešitelem výzkumného záměru, zaměřeného na psychologické a sociální charakteristiky utváření osobnosti. Hlavním dlouhodobým odborným zájmem je téma osobnostního vývoje, problematika sebepojetí a utváření osobní identity a psychologie adolescence. Jeho monografie na toto téma vyšla ve dvou vydáních (1999, 2003). Je mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti výzkumu mládeže, je českým zástupcem v mezinárodním výboru Evropské asociace pro výzkum adolescence, byl jedním z hlavních přednášejících na letošním Evropském kongresu psychologie. Rád jezdí na kole po lesních a polních cestách.