POLČÁK: Není potřebné ani účelné stoprocentně kontrolovat internet

JUDr. Radim Polčák, Ph.D. je jedním z našich předních odborníků na právo informačních technologií. Narodil se v roce 1978 v Brně, kde také vystudoval Právnickou fakultu MU. Na fakultě působí jako odborný asistent na katedře právní teorie. Přednáší zejména o  normativních systémech v kyberprostoru nebo o právu informačních a komunikačních technologií. Vedle řady dalších aktivit se podílel na přípravě časopisu o ICT právu, letos v srpnu vydal společně s kolegy učebnici práva informačních a komunikačních technologií a na kontě má i několik publikací o právu ICT a právní teorii. Od roku 2005 je rozhodcem Evropského rozhodčího soudu pro doménová jména .eu. Fascinují jej kvasné procesy, odpočine si u badmintonu a rád hraje fotbal.

Ekologická ekonomie varuje ...

Ekologická ekonomie varuje před nenahraditelností přírodního kapitálu, říká Stanislav Kutáček, absolvent ESF a výkonný ředitel Trastu pro ekonomiku a společnost. Ing. Stanislav Kutáček vystudoval veřejnou ekonomii na ESF MU, v současnosti dokončuje postgraduální studium tamtéž a pracuje jako výkonný ředitel Trastu pro ekonomiku a společnost. Pracoval v Nadaci Partnerství jako asistent programu Strom života a poté v Centru dopravního výzkumu jako výzkumný pracovník. Věnuje se též organizování aktivit Horního mlýna. V roce 2005 studoval na Institute for Transport Studies při Univerzitě v Leedsu.

Po osmi službách mi už studentský život nechybí

MUDr. Andrea Adamcová, praktická lékařka a absolventka LF MU se narodila v lednu 1975 v Jeseníku. V roce 1989 nastoupila na Lékařskou fakultu MU, kde promovala v roce 1995. Postupně získala atestace pro obory vnitřní a všeobecné lékařství. V letech 1995–2005 pracovala na interním oddělení nemocnice Jeseník, od srpna 2005 pracuje v obvodním středisku v Javorníku. V březnu 2007 se zúčastnila vysokohorské expedice do Nepálu.

MIOVSKÝ: Média nedokáží zacházet s tématem návykových látek

Média jsou jedním z klíčových témat moderní adiktologie - stále více zřejmý je například fakt, že efektivní drogová politika není bez médií možná a že veřejné mínění a jeho vliv na politiky je zásadní pro její další vývoj,  říká doc. Michal Miovský, absolvent MU a vedoucí Centra adiktologie při Psychiatrické klinice 1. LF UK

KUČERA: Výsledky spolupráce s průmyslem musí být dostupné

Doc. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., vedoucí Institutu teoretické informatiky Fakulty informatiky, se narodil 14. února 1971 ve Znojmě. Na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity vystudoval obor informatika. Od roku 1995 působí na Fakultě informatiky MU. V roce 1997 získal Cenu rektora pro nejlepší studenty postgraduálního studia za obor matematická informatika. Po ukončení doktorátu získal stipendium prestižní Humboldtovy nadace a strávil dva roky na Technické univerzitě v Mnichově, opakovaně pak působil ve Švédsku a v dalších evropských zemích. V současnosti mimo jiné pracuje s dalšími odborníky na projektu spolupráce univerzity a průmyslu. Rád poslouchá folkovou hudbu.

Astroláb byl chytrý, ale i krásný předmět, malý vědecký zázrak

PhDr. Alena Hadravová, CSc. z Ústavu pro soudobé dějiny AV a absolventka FF se narodila v roce 1956. Absolvovala Filozofickou fakultu brněnské UJEP v oborech klasická filologie a český jazyk. V letech 1981–2002 působila v Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská ČSAV, dnes působí ve Výzkumném centru pro dějiny vědy AV ČR. Společně s manželem Petrem Hadravou z Astronomického ústavu AV ČR se věnuje dějinám astronomie ve středověku a raném novověku, zvláště pak vývoji astronomických přístrojů ve 14.–17. století. Připravuje edice dosud nevydaných středověkých latinských textů.

Kdyby mi řekli, nos rekvizity, tak do toho taky půjdu

Mgr. Zdeněk Filipec absolvoval úspěšně v roce 2003 na Masarykově univerzitě obor Učitelství matematiky a výpočetní techniky pro střední školy. Krátkou dobu byl lektorem matematiky v soukromém brněnském vzdělávacím institutu Tutor a poté nastoupil jako odborný referent na regionální odbor Ministerstva zemědělství ČR. Potom působil jako konzultant v oboru informačních technologií u společnosti NESS Czech. Už při studiu spolupracoval na vývoji webových aplikací pro společnost VERTIGO.CZ. Tam působí i v současnosti. Od roku 2000 se každoročně účastní studentských divadelních představení na Fakultě informatiky MU.

Při privatizaci se ztratilo 700 miliard ...

Ladislav Blažek se narodil 13. 4. 1945 v Babicích u Brna. V roce 1968 dokončil strojní fakultu VUT v oboru ekonomie a řízení strojírenské výroby. V letech 1968 až 1975 pracoval jako projektant systémů řízení ve firmě Kovoprojekta, následně se podílel na ekonomickém výzkumu na VUT, později na MU. V roce 1990 spoluzakládal Ekonomicko-správní fakultu MU a stal se jejím prvním děkanem, roku 1999 se stal profesorem. V současnosti vede katedru podnikového hospodářství na ESF, kde se věnuje výuce managementu se zaměřením na manažerské hry a výzkumu transformačního procesu v podnikové sféře s hlavním zaměřením na faktory úspěšnosti podniků.

SIEGLOVÁ: Nemůžeme naučit medicínu bez praktického přístupu k nemocným

Prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc., se narodila v roce 1942, v roce 1965 dokončila studium medicíny. Dnes působí jako přednostka Kliniky funkční diagnostiky a rehabilitace Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Zabývá se mimo jiné regulací krevního tlaku a chronobiologií kardiovaskulárních a respiračních parametrů. Vědecky spolupracuje s univerzitou v Minnesotě, lékařskou fakultou Lariboisiere v Paříži a univerzitou ve Štýrském Hradci v Rakousku. Podílí se na výuce studentů fyzioterapie na LF MU. Je autorkou asi čtyř set odborných článků a publikací.

ČERNÝ: Ekoterorismus neexistuje, je to zručně opakované mediální klišé

Mgr. Pavel Černý promoval v roce 1997 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. V roce 2000 ukončil bakalářské studium oborů politologie a sociologie na Fakultě sociálních studií. S Ekologickým právním servisem spolupracoval od roku 1997 jako dobrovolník, od roku 2000 je zde zaměstnán na plný úvazek jako právník. V současnosti pracuje v programu Právo na příznivé životní prostředí. Specializuje se především na oblasti ochrany před hlukem, znečišťováním ovzduší, zapojování veřejnosti do rozhodování a možnosti soudního přezkumu ve věcech ochrany životního prostředí. Podílel se na činnosti Poradny EPS, výuce předmětu Administrativně právní klinika na Právnické fakultě UP v Olomouci a dalších vzdělávacích aktivitách EPS. Je spoluautorem publikace „Průvodce novým správním řádem“ a členem Legislativní rady vlády.

KYLOUŠEK: Krásu a bohatost češtiny jsem objevil díky francouzštině

Prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc., přední český romanista, se narodil 7. června 1952 v Praze. Maturitu složil na Carnotově lyceu v Dijonu, na brněnské univerzitě vystudoval latinu, italštinu, francouzštinu a češtinu. Působil jako lektor češtiny ve Francii, učil na gymnáziu v Kyjově, na odborném učilišti potravinářském v Brně, od roku 1990 pracuje na FF MU, kde mj. přednáší o francouzské a kanadské frankofonní literatuře. Spolupodílel se na přípravě Slovníku francouzsky píšících spisovatelů (2002), sestavil výbor statí z francouzských strukturalistů Znak, struktura, vyprávění (2002), podílel se na překladu antologie současného quebeckého románu Hledání Ameriky (Host 2003), připravil monografii o Michelu Tournierovi (2004). Spolupracoval na odborných překladech Dějin řecké literatury (Luciano Canfora, 2001) a Dějin římské literatury (G. B. Conte, 2003), je autorem Dějin francouzsko-kanadské a quebecké literatury (2005). Za překlad knihy Borise Viana Motolice a Plankton (1995, 2004) získal ocenění v rámci překladatelské ceny Josefa Jungmanna za vynikající překlad. Má rád dobré lidi, dobrou literaturu, Paříž a Montreal. Odpočívá při jízdě na kole.

HUMLÍČEK: Příštích sto let čeká vědce jedno překvapení ročně

Prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. se narodil 28. listopadu 1947 v Ostrově nad Oslavou. V roce 1970 absolvoval Přírodovědeckou fakultu University J. E. Purkyně v Brně, obor fyzika. V roce 1994 se stal profesorem fyziky kondenzovaných látek na Masarykově univerzitě. V současnosti působí jako vedoucí Ústavu fyziky kondenzovaných látek na Přírodovědecké fakultě MU. Ve své pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti se zabývá mj. termodynamikou, fyzikálními vlastnostmi materiálů, optickými vlastnostmi pevných látek, fyzikou kvantových jam a supermřížek, fyzikou pevných látek a optickou spektroskopií.