LOKAJ: Imunolog se dotýká samé podstaty organismu

AnotaceLokaj
Prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. patří mezi přední české imunology. Celá jeho kariéra od studia až po současnost je spjata s Masarykovou univerzitou a s Fakultní nemocnicí u sv. Anny. Byl zde zakladatelem Oddělení klinické imunologie a posléze Ústavu klinické imunologie a alergologie, které vedl po více než dvacet let až do roku 2004. Podílel se na řadě vědeckovýzkumných projektů a publikoval na sto padesát vědeckých prací, z nichž více než polovina vyšla v zahraničních odborných časopisech, je spoluautorem pěti monografií a řady učebních textů pro zdravotní laboranty, mediky i lékaře. Na Lékařské fakultě MU inicioval v roce 1990 ustavení nového výukového předmětu Imunologie. Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a FN u sv. Anny tak byl prvním, který v tehdejším Československu skloubil imunologii jako lékařskou specializaci ve zdravotnickém provozu s její samostatnou výukou v pregraduálním vzdělávání na Lékařské fakultě.

KOSINA: Sociální práce nabízí absolventům mnoho možností

Image
Bc. Karel Kosina vystudoval sociologii v kombinaci se sociální prací a sociální politikou na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Působil jako ředitel občanského sdružení Ratolest, vedoucí Chráněného bydlení svatého Michaela. V současnosti vykonává funkci ředitele Oblastní charity Brno.

KRČMOVÁ: Jazyk je živý organismus, kterému se nedá poroučet

AnotaceKrcmova
Prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. (1940) působí na Ústavu jazykovědya baltistiky Filozofické fakulty, u jehož zrodu stála a jehož byla donedávné doby vedoucí. Mezi hlavní oblasti jejího vědeckého zájmu patřísociolingvistika, stylistika a teorie národního jazyka. Velmi známéjsou její práce o brněnské mluvě – hantecu, ale také o fonetice,fonologii a stylistice. Podílela se a dále se podílí na řadě grantovýchprojektů. Působí i na mimobrněnských univerzitách.

LUKAS: To, co dnes dělám, je splnění mého snu

anotace_lukas
Mgr. Petr Lukas (1976) vystudoval historii a dějiny umění na Filozofické fakultě MU. Po studiu se začal věnovat správě památek. Působil jako kastelán Nových Zámků v Nesovicích nebo jako vedoucí marketingu ve Slavkově u Brna. V současnosti získal od města Brna do pronájmu Letohrádek Mitrovských u brněnského výstaviště, kde se věnuje jeho provozu a využití pro veřejnost.

BRANDEJS: Informační systém vyvolával doslova bouře

AnotaceBrandejs

Doc. Ing. Michal Brandejs, CSc. (1963) je vedoucím Centra výpočetní techniky Fakulty informatiky, vedoucím týmu vývoje a provozu Informačního systému Masarykovy univerzity a docentem na katedře počítačových systémů a komunikací. Je hlavním řešitelem nebo spoluřešitelem několika celouniverzitních projektů a jednoho projektu celorepublikového. Na MU působí od roku 1986. Vyučuje předměty související s výpočetními a operačními systémy.

Na Brno nedám dopustit

anotace_absolventka
Marika Těknědžjanová v roce 2002 absolvovala Fakultu sportovních studií, obory tělesná výchova a speciální pedagogika. Za několik let hraní v brněnském klubu KP Brno byla u toho, když tým čtyřikrát zvítězil v extralize žen. Úspěchy slavila i v plážovém volejbale, kde se jí podařilo spolu s Lenkou Felbábovou dosáhnout na titul mistryně Evropy. Za své sportovní výsledky získala i cenu rektora MU. Svoji sportovní kariéru přerušila po svatbě s basketbalistou Petrem Bendou letos v létě a nyní se připravuje na mateřství.

MACEK: Adolescenci dnes nechápeme jen jako období vzdoru

AnotaceMacek

Prof. PhDr. Petr Macek, CSc. se narodil v roce 1956 v Novém Městě na Moravě. Vystudoval psychologii a pedagogiku na Filozofické fakultě. V 80. letech pracoval jako výzkumný pracovník na psychologických pracovištích ČSAV. Na MU působí od roku 1988, v současné době je profesorem na katedře psychologie FSS, kde učí kurzy ze sociální a vývojové psychologie. Od roku 2000 vede na téže fakultě Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny. Je řešitelem výzkumného záměru, zaměřeného na psychologické a sociální charakteristiky utváření osobnosti. Hlavním dlouhodobým odborným zájmem je téma osobnostního vývoje, problematika sebepojetí a utváření osobní identity a psychologie adolescence. Jeho monografie na toto téma vyšla ve dvou vydáních (1999, 2003). Je mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti výzkumu mládeže, je českým zástupcem v mezinárodním výboru Evropské asociace pro výzkum adolescence, byl jedním z hlavních přednášejících na letošním Evropském kongresu psychologie. Rád jezdí na kole po lesních a polních cestách.

Hranice mezi duševním zdravím a nemocí je velmi tenká

Image
Mgr. Kateřina Mocová se narodila 23. července 1975 v Turnově. V roce 2002 absolvovala jednooborové studium psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Od října 2002 – jen s několikaměsíční přestávkou na pracovní pobyt v irském Dublinu – pracuje na uzavřeném příjmovém mužském oddělení v psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě. V roce 2005 složila zkoušku ze speciální průpravy pro výkon práce ve zdravotnictví v úseku činnosti klinická psychologie na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze.

SEKOT: Sport je takový, jaká je společnost

AnotaceSekot
Doc. PhDr. Aleš Sekot, CSc. (1947) je jedním z mála českých odborníků na oblast sociologie sportu. Vyučuje na Fakultě sportovních studií a na Pedagogické fakultě se věnuje školení domácích i zahraničních doktorandů. Přednášel na univerzitách v Bulharsku, Turecku a Portugalsku. Zajímá se i o stále aktuálnější problematiku interkulturní komunikace. V jeho rozsáhlé vědeckovýzkumné a publikační činnosti se objevuje zejména téma globalizace a násilí ve sportu. Je vášnivým cyklistou, upřednostňuje outdoorové sporty.

MAŇÁK: Člověk na sebe musí být náročný

AnotaceManak

Prof. PhDr. Josef Maňák, CSc. (1924) patří mezi přední české odborníky v oblasti obecné didaktiky. I přes svůj vysoký věk nadále působí na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, stále vydává odborné publikace a vede doktorské studenty. Jeho závěry jsou velmi ceněné zejména díky širokému rozhledu po všech pedagogických disciplínách, psychologii a filozofii. Celoživotními tématy jeho vědecké práce jsou problémy výukových metod, kurikula a otázky tvořivosti v moderní škole, ale i mnohé další.

Naše úkoly nejsou jen defenzivně a finančně zaměřené

anotace_absolventi

JUDr. Vít Alexandr Schorm se narodil 26. března 1973 v Brně. V roce 1998 získal diploma of advanced studies, public comparative law of European States na pařížské Sorboně. V roce 2000 složil doktorát na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. V letech 1996–98 byl poradcem předsedy Nejvyššího soudu Otakara Motejla, poté působil až do roku 2000 jako vedoucí kanceláře místopředsedy vlády Pavla Rychetského. Od roku 2002 pracuje jako vládní zmocněnec pro zastupování před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku.